Sollefteå Hembryggareförening
STADGAR
 
Stadgar för Sollefteå Hembryggareförening - Rev  2020-02-29
Antagna första gången 2015-02-28       
                                          
 
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Sollefteå Hembryggareförening

§ 2. Föreningens ändamål. 
Föreningens ändamål är att bevara och utveckla det svenska kulturarvet med traditionell bryggning i hemmet och att öka kunskapen kring ölbryggning för husbehov. 
 
Föreningens ändamål skall uppnås genom att: 
a) sprida kunskap om traditionell bryggning i hemmet 
b) utbilda i bryggning och bedömning av öl.
c) bjuda in till träffar och arrangemang varje år.
d) främja en god ölkultur i Sollefteå genom att uppmuntra valet av kvalitet framför kvantitet.
Föreningen skall dessutom bejaka en måttlig konsumtion av alkohol.

§ 3. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Sollefteå 

§ 4. Medlemskap
Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år. Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften. 
Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår. 
Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas, ett sådant beslut tas av styrelsen 

§ 5. Medlemsavgifter 
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Styrelsen har rätt att genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift. 

§ 6. Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet och består av en (1) ordförande, en (1) kassör och fyra (4) ledamöter.
Ordförande väljs för en tid av ett (1) år och kassören för en tid av två (2) år.
För att ha kontinuitet i styrelsen så väljs ledamöter till styrelsen med ambulerande avgångar. Valberedningen äger rätt att frångå regelverket nedan i syfte att främja styrelsens kontinuitet. 
Vid händelse av helt ny styrelse väljs två (2) ledamöter för en tid av två (2) år och två (2) ledamöter för en tid av ett (1) år.
Normalt väljs 2 ledamöter för en tid av två (2) år.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen kan även utse arbetsutskott, särskilda kommittéer och funktionärer eller adjungera personer för särskilda arbetsuppgifter. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Avgår ledamot före mandattidens utgång kan styrelsen välja in en ny ledamot i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 

§ 7. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger årligen. Kallelse utfärdas genom ordförandes försorg. 
Styrelsen kan under året kalla till medlemsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. 
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig
 
 
§ 8. Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår år är kalenderår, 1 januari – 31 december.
Styrelsens årsredovisning ska lämnas till föreningens revisor senast 2 veckor efter räkenskapsårets slut.
 
§ 9. Revisor 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast 2 veckor före årsmötet lämna sin revisionsberättelse och redovisningsdokumenten till styrelsen 
 
§ 10. Valberedning 
Valberedning består av två (2) ledamöter som väljs av årsmötet.
Medlemmarna äger rätt att till valberedningen skriftligen lämna förslag i fråga om de val som valberedningen har att bereda inför förestående årsmöte. Sådana förslag ska, för att kunna behandlas av valberedningen, vara valberedningens sammankallande tillhanda senast fjorton (14) dagar före årsmötet.
 
Sedan inkomna och inom valberedningen väckta förslag granskats, upprättar valberedningen sitt förslag och förelägger det årsmötet.
 
Det åligger valberedningen att till årsmötet senast 7 dagar före årsmötet avge sitt förslag och synliggöra detta för föreningens medlemmar.
 
 
§ 11. Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, 
hålls årligen senast den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
 
Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden behandlas:
 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
13. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år. 
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av två (2) ledamöter till valberedning för en tid av ett (1) år
16. Val av en (1) revisor för en tid av två (2) år samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
18. Övriga föranmälda frågor. 
 
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

§ 12. Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

§ 13. Rösträtt 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud). 

§ 14. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 
Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§ 15. Regler för ändring av stadgarna 
För ändring av stadgar krävs beslut vid årsmötet. 
Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske. 
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. 
 
Förslag om stadgeändringar skall dock komma in skriftligt till styrelsen minst 4 veckor innan årsmötet, samt senast 7 dagar före årsmötet synliggöra detta för föreningens medlemmar.
 
§ 16. Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

§ 17. Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

§ 18. Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid vart och ett (1) av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar användas på sätt som årsmötet samtidigt beslutar.
 
Nu gällande stadgar
Sollefteå 2020-02-29
 

Petter Lindberg, ordförande
 
0
0
0
s2sdefault