Valberedningens förslag till ny styrelse 2019  är som följer.
 
 
Ordförande: Petter Lindberg, 1 år

Kassör: Börje Karlsson, 2 år

Ledamot: Ann-Catrine Danielsson, 2 år

Ledamot: Lars Vesterlund, 1 år kvar

Ledamot: Torbjörn Granqvist, 1 år, (Byter Plats med Petter Lindberg)

Ledamot: Gudrun Sahlén, 2 år
 
Valberedning: 
Ledamot 1:  väljs av årsmötet
Ledamot 2:  väljs av årsmötet
 
Revisor: 2 år ,  väljs av årsmötet
Revisor suppleant: 1 år,  väljs av årsmötet
0
0
0
s2sdefault

 

Dagordning Årsmöte 2019-02-23

 
Tid: 15.00-
Plats: SMF Garaget


Sollefteå Hembryggareförening 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

13. Val av kassör för en tid av 2 år.

14. Val av styrelseledamöter. 

två (2) ledamöter för en tid av två (2) år.

 

15. Val av två (2) ledamöter till valberedning för en tid av ett (1) år

16. Val av en (1) revisor för en tid av två (2) år samt en (1)  revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Inga förslag eller motioner är inlämnat

18. Övriga föranmälda frågor.

Inga


0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
 

2019 Verksamhets- och budgetplan

 

Styrelsens målsättning är att, utifrån fastställd budget, möjliggöra för föreningens medlemmar att genomföra aktiviteter utifrån intresse och i enlighet med föreningens stadgar.

Under året kan det tillkomma någon spontanaktivitet och alla aktiviteter marknadsförs genom Cardskipper och föreningens hem- och Facebook sida.

Nyhetsbrevet behålls fram till dess att samtliga medlemmarna har aktiverat Cardskipper genom dator och/eller app.

Träffar och sammankomster

Under året planeras 3 större evenemang.

·         Årsmöte med tävlingen Folkets Val  – lördag 23 februari

·         Sommarölsträff - lördag 15 juni

·         Vinterölsträff – lördag 23 november/

En förutsättning för genomförande är att medlemmar bjuder på sina egna hembrygder.

Utbildning

Kurser i extraktbryggning planeras och genomförs i samarbete med ABF.

Kurs i helmaltsbryggning kommer att genomföras i föreningens regi vid två tillfällen under året. Ett under våren (april-maj) och ett under hösten, (oktober-november).

Under hösten, i slutet av september, så planeras även för en kurs i ciderbryggning.

Månadsbryggningar

I syfte att öka intresset för bryggeriet och ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina kunskaper inom hembryggning är vår målsättning att fortsätta med våra gemensamma månadsbryggningar. En förutsättning är att fler kan engagera sig som bryggledare.

Ölets dag 17 juli
I samband med ölets dag samordnar föreningen ett studiebesök på Zeunertz Bryggeri. Studiebesöket avrundas med en ölprovning på Old Oak...

Marknadsföring

Vi fortsätter med att utveckla vår hem- och Facebook sida för att nå ut med information till medlemmarna och andra intresserade om händelser i föreningen.
I samband med ölets dag planerar vi att, i samarbetet med Zeunertz, marknadsföra vår förening.

Bryggeriet

Vi fortsätter kontinuerligt med att utveckla och utrusta bryggeriet.
För att fler ska se fördelen med att brygga sin öl i bryggeriet så erbjuder vi medlemmarna att fortsatt köpa spraymalt och övriga ingredienser i mån av tillgång.

För att använda bryggeriet så har vi avtalat med SMF att vi hjälper till att bemanna baren vid årsfesten samt att vi ställer upp med två till tre personer (som ej hyr övrig plats i fastigheten) på aktiviteter arrangerat av SMF, som Big Meet samt de fixardagar som hålles några ggr/år för underhåll av fastigheten.

Samarbete

Vi söker ständigt efter nya samarbetspartners som vi kan dra nytta av för att utveckla föreningen. I nuläget samarbetar vi med Hagmans i Sundsvall.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger under året. Inför varje större evenemang samt inför årsmötet. I övrigt sammanträder styrelsen när behov uppstår.

Ekonomi

Under året räknar vi med att behålla vårt nuvarande medlemsantal.

Budget

                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

 

Inkomster

 

Utgifter

 

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Medlemsavgifter

 

7 500

 

 

 

7 500

 

2

Kursverksamhet

 

10 000

 

7800

 

2 200

 

3

Träffar/provningar

 

5 500

 

4300

 

1 200

 

4

Bryggeriet

 

 

 

6000

 

-6000

 

5

Administrativa kostnader/bank

 

0

 

1500

 

-1500

 

6

Marknadsföring

 

 

 

1 400

 

-1 400

 

7

Lokalhyra

 

0

 

2 000

 

-2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

23 000

 

23 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter beräknade på 50 medlemmar. Kursverksamheten har stadigt ökat vilket vi ser fram emot under 2019. Träffar/provningar i likhet med 2018 års budget. Bryggeriet minskat behov av större inköp (eventuellt inköp av fläkt).Administrativa kostnader bank cardskipper mm bedöms lägre när medlemmarna är registrerade i cardskipper. Marknadsföring lika som 2018 (eventuella kostnader för hemsida). Lokalhyra är en ny post som tar kostnader för de som ställer upp på aktivitetsdagar SMF.

 

 

 

 

Fastställd vid årsmötet 2019-02-23

 

 

 

 

 

 

 

NN, Ordförande

 

NN,  Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN, Ledamot

 

NN, Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
 

Verksamhetsberättelse 2018

Sollefteå Hembryggareförening, 
Verksamhetsåret 2018-01-01–12–31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av:

·         Ordförande, Torbjörn Granqvist

·         Kassör, Börje Karlsson

·         Sekreterare, Gunilla Bergvall

·         Vice ordförande Petter Lindberg

·         Ledamot, Lars Vesterlund

·         Ledamot Ann-Chatrin Danielsson

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning 

·         Håkan Lindberg

·         Karl- Johan Qvarfordt

Revisor

·         Revisor ,Tomas Alsfjell

·         Revisorssuppleant Lars-Erik Johansson

 

Viktiga händelser under året 

24februari  hölls årsmötet och på kvällen öltävlingen Folket Val.
7 april genomfördes medlemsmötet där ”Slutligt beslut om stadgeändringar”
stod på dagordningen: Mötet avhölls på Old Oak och samlade 8 medlemmar.
9 juni så genomfördes sommarölsträffen. Deltagarantalet var 15 st .
Sammantaget en mycket lyckad träff. 

18 juli - Ölets Dag med studiebesök på Zeunerts Bryggeri
Petter Lindberg organiserade besöket och dagen avrundades med ett besök på Old Oak.

17 november, på kvällen, så genomfördes en julölprovning.
De 16 deltagarna fick prova 5 utvalda öl från Systembolagets sortiment och
till detta serverades en jultallrik.
 

Föreningen har även detta år fortsatt med att utrusta bryggeriet som vi hoppas
ska utvecklas till den naturliga samlingsplatsen för medlemmarna och att det i sin
tur ska öka både medlemsantal och intresse för föreningens verksamhet.

Inkomster 

Inkomsterna har i huvudsak bestått av medlemsavgifter, kursverksamhet samt
avgifter vid provningar.

Utgifter 

Den största utgiften detta år har varit för kursverksamhet och utrustning av bryggeriet.  

Aktiviteter/ kursverksamhet

Under året har följande aktivitetergenomförts: 

Datum

Aktivitet

Deltagare

9 januari

Månadsbryggning, Red Ale

5

6 februari

Månadsbryggning, California common

5

24 februari

Folkets Val

17

12 mars

Månadsbryggning, New England IPA

5

7 april

Helmaltsbryggning

4

7 april

Medlemsmöte

7

9 april

Månadsbryggning, Pale Ale

5

5 maj

 Månadsbryggning, Rökig Sommar Porter

5

9 juni

Sommarölsträff

15

18 juli

Ölets dag, studiebesök på Zeunerts, Old Oak

 

22 augusti

Ciderbryggning

3

10 september

Månadsbryggning, julöl

6

1 oktober

Månadsbryggning, julöl

5

28 oktober

Helmaltsbryggning

5

5 november

Månadsbryggning, stout

5

6 november

Månadsbryggning, stout

5

17 november

Vinterölsträffen

16

Marknadsföring

Vi fortsätter med att marknadsföra oss på hemsidan, Facebook och Instagram.

Samarbete

Vi fortsätter med att utveckla vårt samarbete med ABF, för studiecirklar,
Hagmans Hembryggningsbutik Sundsvall för förmånliga rabatter på
hembryggningsprodukter samt Old Oak.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 55 medlemmar 

  

Torbjörn Granqvist, ordförande                              Börje Karlsson, kassör

 

 

Gunilla Bergvall, sekreterare                                 Petter Lindberg, ledamot

 

 

 Lars Vesterlund, ledamot                                     Ann-Cathrine Danielsson, ledamot

 

0
0
0
s2sdefault