Hej bryggarvänner!
 
I dett nyhetsbrev så får jag äran att presentera den nya styrelsen
som vid årsmötet fick förtroendet att leda föreningen genom 2018.
I årets styrelse ingår följande personer: 
 
Torbjörn Granqvist, ordförande ( 1 år)
Börje Karlsson, kassör ( 1 år kvar)
Gunilla Bergvall, sekreterare (1 år)
Petter Lindberg, ledamot/vice ordförande (2 år)
Ann-Cathrin Danielsson, ledamot (1 år)
Lars Vesterlund, ledamot ( 2 år)
 
Årsmötet gav också sitt enhälliga bifall till det förslag om stadgeändring
som styrelsen lämnat in. Förslaget hittar du här:

http://www.sollefteahembryggare.se/index.php/om/arsmoete/91-arsmoete-2018
 
Därför kallas du nu, i enlighet med våra nuvarande stadgar, till ett medlemsmöte.
Datum och tid: Lördag 7 april kl 18.00
Plats: Pub Old Oak
På dagordningen: Slutligt beslut om stadgeändringar
 
Efter mötet så finns det möjlighet, för dig som är intresserade, att äta en
bit mat och ta en öl, som du bekostar själv.
Jag kommer att boka bord så hör av dig om du är intresserad.
 
Håll också utkik i din medlemsapp Cardskipper efter aktiviteter och erbjudanden.
Du som ännu inte hämtat hem den till telefonen alternativt loggat in via hemsidan
- gör det nu!
 
https://member.cardskipper.se/Account/Welcome?ReturnUrl=%2f
 
Brygg väl!
 
Hälsar er ordförande Torbjörn
 
0
0
0
s2sdefault
Valberedningens förslag till ny styrelse 2019  är som följer.
 
 
Ordförande: Petter Lindberg, 1 år

Kassör: Börje Karlsson, 2 år

Ledamot: Ann-Catrine Danielsson, 2 år

Ledamot: Lars Vesterlund, 1 år kvar

Ledamot: Torbjörn Granqvist, 1 år, (Byter Plats med Petter Lindberg)

Ledamot: Gudrun Sahlén, 2 år
 
Valberedning: 
Ledamot 1:  väljs av årsmötet
Ledamot 2:  väljs av årsmötet
 
Revisor: 2 år ,  väljs av årsmötet
Revisor suppleant: 1 år,  väljs av årsmötet
0
0
0
s2sdefault

 

Dagordning Årsmöte 2019-02-23

 
Tid: 15.00-
Plats: SMF Garaget


Sollefteå Hembryggareförening 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

13. Val av kassör för en tid av 2 år.

14. Val av styrelseledamöter. 

två (2) ledamöter för en tid av två (2) år.

 

15. Val av två (2) ledamöter till valberedning för en tid av ett (1) år

16. Val av en (1) revisor för en tid av två (2) år samt en (1)  revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.

17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Inga förslag eller motioner är inlämnat

18. Övriga föranmälda frågor.

Inga


0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
 

2019 Verksamhets- och budgetplan

 

Styrelsens målsättning är att, utifrån fastställd budget, möjliggöra för föreningens medlemmar att genomföra aktiviteter utifrån intresse och i enlighet med föreningens stadgar.

Under året kan det tillkomma någon spontanaktivitet och alla aktiviteter marknadsförs genom Cardskipper och föreningens hem- och Facebook sida.

Nyhetsbrevet behålls fram till dess att samtliga medlemmarna har aktiverat Cardskipper genom dator och/eller app.

Träffar och sammankomster

Under året planeras 3 större evenemang.

·         Årsmöte med tävlingen Folkets Val  – lördag 23 februari

·         Sommarölsträff - lördag 15 juni

·         Vinterölsträff – lördag 23 november/

En förutsättning för genomförande är att medlemmar bjuder på sina egna hembrygder.

Utbildning

Kurser i extraktbryggning planeras och genomförs i samarbete med ABF.

Kurs i helmaltsbryggning kommer att genomföras i föreningens regi vid två tillfällen under året. Ett under våren (april-maj) och ett under hösten, (oktober-november).

Under hösten, i slutet av september, så planeras även för en kurs i ciderbryggning.

Månadsbryggningar

I syfte att öka intresset för bryggeriet och ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina kunskaper inom hembryggning är vår målsättning att fortsätta med våra gemensamma månadsbryggningar. En förutsättning är att fler kan engagera sig som bryggledare.

Ölets dag 17 juli
I samband med ölets dag samordnar föreningen ett studiebesök på Zeunertz Bryggeri. Studiebesöket avrundas med en ölprovning på Old Oak...

Marknadsföring

Vi fortsätter med att utveckla vår hem- och Facebook sida för att nå ut med information till medlemmarna och andra intresserade om händelser i föreningen.
I samband med ölets dag planerar vi att, i samarbetet med Zeunertz, marknadsföra vår förening.

Bryggeriet

Vi fortsätter kontinuerligt med att utveckla och utrusta bryggeriet.
För att fler ska se fördelen med att brygga sin öl i bryggeriet så erbjuder vi medlemmarna att fortsatt köpa spraymalt och övriga ingredienser i mån av tillgång.

För att använda bryggeriet så har vi avtalat med SMF att vi hjälper till att bemanna baren vid årsfesten samt att vi ställer upp med två till tre personer (som ej hyr övrig plats i fastigheten) på aktiviteter arrangerat av SMF, som Big Meet samt de fixardagar som hålles några ggr/år för underhåll av fastigheten.

Samarbete

Vi söker ständigt efter nya samarbetspartners som vi kan dra nytta av för att utveckla föreningen. I nuläget samarbetar vi med Hagmans i Sundsvall.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger under året. Inför varje större evenemang samt inför årsmötet. I övrigt sammanträder styrelsen när behov uppstår.

Ekonomi

Under året räknar vi med att behålla vårt nuvarande medlemsantal.

Budget

                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

 

Inkomster

 

Utgifter

 

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Medlemsavgifter

 

7 500

 

 

 

7 500

 

2

Kursverksamhet

 

10 000

 

7800

 

2 200

 

3

Träffar/provningar

 

5 500

 

4300

 

1 200

 

4

Bryggeriet

 

 

 

6000

 

-6000

 

5

Administrativa kostnader/bank

 

0

 

1500

 

-1500

 

6

Marknadsföring

 

 

 

1 400

 

-1 400

 

7

Lokalhyra

 

0

 

2 000

 

-2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

23 000

 

23 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter beräknade på 50 medlemmar. Kursverksamheten har stadigt ökat vilket vi ser fram emot under 2019. Träffar/provningar i likhet med 2018 års budget. Bryggeriet minskat behov av större inköp (eventuellt inköp av fläkt).Administrativa kostnader bank cardskipper mm bedöms lägre när medlemmarna är registrerade i cardskipper. Marknadsföring lika som 2018 (eventuella kostnader för hemsida). Lokalhyra är en ny post som tar kostnader för de som ställer upp på aktivitetsdagar SMF.

 

 

 

 

Fastställd vid årsmötet 2019-02-23

 

 

 

 

 

 

 

NN, Ordförande

 

NN,  Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN, Ledamot

 

NN, Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Underkategorier